COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Airexchange.dk bruger cookies til at optimere brugeroplevelsen og til udvikling af hjemmesiden ved at indsamle statistik om trafikken på hjemmesiden.

Cookies hjælper os blandt andet med at se, hvornår vores kunder bruger vores hjemmeside, hvad de klikker på – og hvilken enhed, de bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Alt foregår anonymt, og vi kan heller ikke bruge cookies til at koble data fra den enhed, du besøger vores hjemmeside fra, sammen med anden information om dig. Det er Google, MailChimp, Hotjar og Smartsupp som indsamler statistikker ved hjælp af en cookie på din computer. De indsætter en ufarlig cookie på din computer på vores vegne.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie, vi placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. I de mest gængse browsere gøres det ved at slette historik og/eller browserdata. Du kan finde mere information om fravalg af cookies på http://minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som bliver sendt til din webbrowser af en webserver.
Dens opgave er at registrere besøgsmønstre på et website, og den kan ikke overføre virus eller andre skadelige programmer.

Databeskyttelsespolitik for virksomheden:
• Airexchange.dk (SafeSpaze ApS – CVR: 41025921)

Overordnet organisering af personoplysninger

Virksomhederne ønsker som hovedregel, at anvende digitale databehandlingssystemer og digital opbevaring af personoplysninger hos eksterne leverandører, der sikkert hoster og stiller IT-systemer til rådighed, således at virksomhederne ikke selv har behov for at råde over kompetence til at stå for den daglige drift drifte så-danne systemer.

Virksomhederne ønsker endvidere i videst muligt omfang at organisere opbevaringen af personoplysninger i bestemte centrale systemer, så personoplysninger om de enkelte personer ikke findes fordelt på flere sy-stemer og både i elektronisk og manuel form.

1. Formål

Databeskyttelsespolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed i Virksomhederne og inde-holder de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag for udformning af virksomhedernes datasikkerhedshåndbog med de underliggende retningslinjer og forretningsgange.

De retningslinjer, der udformes for at understøtte databeskyttelsespolitikkens hovedmålssætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til datasikkerhed i behandlingen af personoplysnin-ger i det daglige arbejde.

Databeskyttelsespolitikken er især formuleret med henblik på beskyttelse af personoplysninger, men den finder tilsvarende anvendelse på økonomiske- og andre data.

Datasikkerhed er derfor en nøgleværdi, og den er en naturlig del af virksomhedernes automatiske og manuel-le databehandling af oplysninger, herunder især personoplysninger.

2. Omfang

Databeskyttelsespolitikken er gældende for alle der er tilknyttet virksomheden enten som medarbejdere, ledelse, frivilligt tilknyttede, bestyrelse, leverandører og samarbejdspartnere.

Alle leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logisk adgang til virksomhedernes IT-systemer, data og personoplysninger skal gøres bekendt med politikken og forpligte sig til at følge den.

Databeskyttelsespolitikken dækker alle tekniske og administrative forhold, der har direkte eller indirekte indflydelse på drift og brug af virksomhedernes digitale databehandlingssystemer samt manuelle arkiver og registre.

3. Hovedmålsætninger og sikkerhedsniveau

Virksomhederne har følgende sikkerhedsmålsætning:

”Virksomhederne har et passende og tilstrækkeligt teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau, der gælder for alle ansatte, leverandører og samarbejdspartnere ved behandling af personoplysninger og andre data ved hel eller delvis anvendelsen af automatisk databehandling, samt for behandling af manuelle dokumen-ter.”

Et passende og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau opnås igennem tekniske og organisatoriske foranstalt-ninger, der sikrer:
• vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af virksomhedernes digitale behand-lingssystemer og behandlingstjenester i forhold til den risikovurdering gennemføres for de enkelte sy-stemer og personoplysninger.
• anvendelse af pseudonymisering og kryptering, hvor det er relevant, herunder ved dataudveksling med databehandlere og eksterne parter og offentlige myndigheder
• evnen til rettidigt at genoprette tilgængelighed af og adgangen til data i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
• procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af databeskyttelsessikkerheden
• beskyttelse af virksomhedernes IT-aktiver, personoplysninger og øvrige data i virksomhedernes vare-tægt.

Et tilstrækkelige sikkerhedsniveau fastholdes ved:
• at der vedvarende forefindes retningslinjer og forretningsgange, som sikrer, at datasikkerheden er en integreret del af virksomhedernes drift og daglige arbejde.
Målet er, at sikre en kontinuerlig forbedringsproces, der løbende vedligeholder og optimerer databe-skyttelsespolitikken, retningslinjer og forretningsgange.
• at det igennem kontrakt- og leverandørstyring sikres, at brugen af eksterne leverandører, konsulenter og samarbejdspartnere lever op til den gældende databeskyttelseslovgivning og virksomhedernes data-beskyttelsesniveau.
• at der i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer gennemføres:
o passede tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillin-ger at sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige behandles
o hvis det skønnes nødvendigt, gennemførelse af analyse af den påtænkte behandling af person-oplysningers konsekvenser for beskyttelse af oplysningerne, (Konsekvensanalyse)
• Virksomhederne følger op på datasikkerheden igennem løbende vedligeholdelse og optimering af data-beskyttelsespolitikken og de dertilhørende retningslinjer og forretningsgange.

4. Organisation og ansvar

Sikkerhedsmålsætning:
“Alle medarbejdere har ansvar for datasikkerheden. De er bekendte med og efterlever virksomhedernes databeskyttelsespolitik, retningslinjer og forretningsgange, der er beskrevet i Databeskyttelseshåndbogen.”

Planlægning, implementering og kontrol af datasikkerheden er defineret af virksomhedernes ledelse, der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af databeskyttelsessikkerhedssystemet og er ansvar-lig for opfølgning på sikkerhedshændelser (brud).

Ledelse fastsætter i Databeskyttelseshåndbogen hvem der har ansvaret for hver af institutionens, digitale og manuelle databehandlingssystemer, styring af systemadgang og netværksadgang, tildeling af rettigheder, indgåelse af IT-kontrakter og andre kontrakter, indkøb af hardware og installation af software, behandling af henvendelser fra de registrerede, opsamling og styring af anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet

Databeskyttelsespolitikken revurderes og godkendes én gang årligt, eller i forbindelse med eventuelle situa-tioner, der nødvendiggør det.

Ledere og medarbejdere er ansvarlige for at efterleve retningslinjer og procedurer for datasikkerhed i det daglige arbejde. Medarbejdere der konstaterer eller oplever brud på datasikkerheden skal anmelde det hurtigst muligt til nærmeste ledere eller den udpegede kontaktperson for persondata.

Den nødvendige viden og kompetence om databeskyttelse og sikkerhed kommunikeres til alle medarbejdere, og der bliver løbende arbejdet med holdninger og viden omkring databeskyttelse og sikkerhed.

Ledelsen er ansvarlig for, at databeskyttelsespolitikken overholdes.

5. Databeskyttelseshåndbogen

Databeskyttelsespolitikken uddybes af ledelsen i retningslinjer og forretningsgange. Tilsammen udgør politik-ken, retningslinjer, beredskabspolitik og forretningsgange Databeskyttelseshåndbogen, der inddeles i følgen-de hovedområder:

a) Retningslinjer for medarbejdernes håndtering af sikkerhed.
• Fokus på, at personoplysninger altid behandles fortroligt
• Regler for login og password
• Regler for anvendelse af mobilt udstyr, PCér, USB-nøgler, mobiltelefoner mv.
• Regler for anvendelse af private PCér til behandling af personoplysninger vedrørende beboere og medarbejdere
• Regler for anvendelse af internettet
• Regler for anvendelse af mails, herunder sikker mail, og privat anvendelse af institutionens mail
• Regler for eller forbud mod download af IT-programmer, spil, billeder mv.
b) Retningslinjer for adgangsstyring
c) Retningslinjer for behandling af data på mobile enheder
d) Retningslinjer for anvendelse af sikker mail ved kommunikation med kunder og klienter, kommuner og andre offentlige myndigheder
e) Retningslinjer for netværksstyring, herunder trådløse netværk
f) Retningslinjer for styring af sikkerhedshændelser (brud), herunder
• Anmeldelse af sikkerhedshændelser (brud) på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, herunder procedurer, kontakt til databehandler og indhold i anmeldelsen
• Forretningsgange for behandling, reetablering og rettelser af personoplysninger
g) Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger som beskrevet nedenfor i afsnit 6
h) Retningslinjer for styring af IT-leverandører og databehandlere
• Databehandleraftaler
• Databehandlerens sikkerhedsniveau og håndtering af sikkerhed

6. Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger

Ledelsen fastsætter principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger, der sikrer overhol-delse af Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven.

Forretningsgangene, der dokumenteres, omfatter:
• Principper for behandling af personoplysninger
• Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger hvor dette er et krav
• Procedurer for udøvelse af den registreredes rettigheder, herunder underretning ved registrering og udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og ret til dataportabillitet
• Fortegnelser udarbejdet over behandlingsaktiviteter med personoplysninger

7. Risikovurdering og klassifikation af data

Risikovurdering
Virksomhederne ønsker at være bevidst om enhver risiko, og ud fra en risikovurdering opnå et passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau etableres både elektronisk og fysisk.
Ledelsen deltager aktivt i risikovurderingen og er ansvarlige for at vurdere trusler, konsekvenser og risici ved automatisk og manuel databehandling.
Det tages op i ledelsen en gang om året om risikovurderingen skal revurderes, samt ved eventuelle større ændringer i opgaver, leverandører, databehandlingssystemer.

Klassifikation
For at sikre, at systemer og data har det rigtige sikkerhedsniveau, skal disse klassificeres. Data og systemer skal klassificeres efter både tilgængelighed, integritet (pålidelighed) og fortrolighed.
Tilgængelighed
I tilgængelighedskriteriet ligger, at det skal være muligt at tilgå systemer og data for autoriserede personer, når dette er nødvendigt.

Det er for virksomhederne især vigtigt med høj tilgængelighed til data og IT-systemer, der indeholder oplys-ninger, der anvendes i forbindelse med personoplysninger, personaleadministration, herunder lønudbetaling og indberetninger til myndigheder

Tilgængeligheden sikres først og fremmest igennem bestemmelser i de IT-kontrakter og/eller databehandler-aftaler, der indgås med leverandørerne.

Integritet og pålidelighed
Med integritet og pålidelighed menes, at data om og i systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdate-rede og fuldstændige.

Det er for virksomhederne især vigtigt med høj integritet og pålidelighed i data og IT-systemer, der indehol-der oplysninger, der anvendes i forbindelse med behandling af personoplysninger og personaleadministrati-on.

Integritet og pålidelighed sikres først og fremmest gennem den kvalitetskontrol, der finder sted under de fastlagte forretningsgange for behandling personoplysninger og sager.

Fortrolighed
Med fortrolighed menes der, at kun autoriserede personer har ret til at tilgå personoplysningerne, og per-sonoplysningerne kun skal være tilgængelige for autoriserede personer.

Personoplysninger behandles altid fortroligt og videregives eller offentliggøres kun med samtykke fra den registrerede, med mindre videregivelse har anden hjemmel i lovgivningen.

I Databeskyttelseshåndbogen angives hvilke personer, der har adgang til henholdsvis beboernes/klienternes og medarbejdernes oplysninger.

8. Overtrædelse af databeskyttelsespolitikken

Alle medarbejdere hos virksomhederne er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende datasikkerhedspolitik med tilhørende retningslinjer, forretningsgange og relaterede bilag.

Alle medarbejdere modtager ved deres tiltræden af stillingen en kopi af de vigtigste bestemmelser om data- og persondatasikkerhed rettet til medarbejderne.

9. Afvigelser

Hvis der opstår situationer, hvor kravene i Databeskyttelsespolitikken helt undtagelsesvist ikke kan efterleves, skal det godkendes af ledelsen og dokumenteres, og der indføres alternative sikringsforanstaltninger.

Alle sikkerhedshændelser registreres.

10. Udarbejdelse og ikrafttrædelse

Ændringer i sikkerhedsdokumentationen forelægges og godkendes af ledelsen.